Å bo i borettslag

Galleriet borettslag bygges av Glitre Bolig. Borettslaget blir tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag (NBBO), som er Drammensregionens største med mer enn 29.000 medlemmer.

Borettslag eller selveier – hva er forskjellen?

Det er faktisk mange flere likhetspunkter enn forskjeller mellom borettslagsformen og selveiere i et sameie. Den aller viktigste likheten er at begge eierformene gir eksklusiv bruksrett til en leilighet.

Noen viktige forskjeller.

Eierformen
Borettslaget er et eget selskap som eies av andelseierne. Du eier en andel i borettslaget, og borettslaget eier selve eiendommen. I et sameie eier hver selveier en ideell andel i hele sameiets eiendom, f.eks. 1/20 av bygg og tomt.

Finansieringsformen
Et borettslag er normalt finansiert med innskudd og fellesgjeld. Boligens totalpris er innskuddet pluss din andel av borettslagets fellesgjeld. Du må selv ordne finansiering av innskuddet ved å bruke egenkapital og/eller ved å ta opp lån. Din del av fellesgjelden overtar du automatisk når du blir eier av boligen.

Fellesgjelden er det lånet som borettslaget tar opp ved etablering. Den nedbetales av andelseierne i borettslaget gjennom de månedlige felleskostnadene. I et sameie finansierer den enkelte sameier normalt hele kjøpesummen.

Borettslaget vil kunne ta opp banklån til vedlikehold o.l. med pant i eiendommen og derved få en lavere rente enn et sameie, som ikke har noen eiendom å tilby pant i.

Brukereierprinsippet
I et borettslag gjelder brukereierprinsippet. Det betyr at det som hovedregel er den som eier andelen som skal bo i leiligheten. Dette kan innebære enkelte begrensninger på muligheten for å leie ut leiligheten.

Forkjøpsrett
Andelseierne har forkjøpsrett når boliger i borettslaget selges. Det betyr at du går foran andre som ønsker å kjøpe boligen. Hvis ingen i borettslaget bruker forkjøpsretten, har andre medlemmer i boligbyggelaget forkjøpsrett. Forkjøpsretten følger ansiennitetsprinsippet. Det betyr at den går foran som har lengst medlemskap i NBBO. I et sameie er det normalt ingen regler om forkjøpsrett.

Nyttig å vite om å bo i borettslag

Generalforsamling og styre
Borettslaget skal ha et styre som velges av andelseierne i generalforsamlingen som skal avholdes hvert år. Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet, og her har andelseierne møterett, talerett og stemmerett.

Styret har ansvaret for den daglige driften av laget og skal ivareta andelseiernes interesse.

Vedtekter og ordensregler
Vedtektene er de viktigste reglene for borettslaget og vedtas av generalforsamlingen. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om vedlikeholdsplikt og forkjøpsrett. De fleste borettslag har også ordensregler for bruk av boligene og fellesarealene. Ordensregler er mer praktiske enn vedtektene, og skal sikre trivsel og et godt bomiljø. Det er blant annet vanlig å regulere husdyrhold samt når det skal være ro i borettslaget.

Utleie
Som andelseier kan du la andre bruke boligen din for en periode på inntil tre år. Forutsetningen er at du selv eller en i nær familie har bodd i boligen minst ett av de to siste årene. I tillegg har du en ubegrenset rett til å overlate bruken av boligen til nær familie. Du må alltid søke borettslagets styre om tillatelse før du lar andre bruke boligen din.

IN-ordningen
Via sin forretningsføreravtale med NBBO vil borettslaget bli tilknyttet ordning med mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld. (IN-ordningen). Denne ordningen er nedfelt i borettslagets vedtekter. Ordningen innebærer at den enkelte andelseier kan nedbetale hele eller deler av sin andel fellesgjeld. Ved selvfinansiering eller innfrielse av hele andel fellesgjeld vil den månedlige felleskostnaden bli redusert til andel av driftskostnader.